Medezeggenschapsraad

De school heeft samen met OBS De Toermalijn één medezeggenschapsraad.
De contactpersonen van de locatie "Genne" in de M.R. zijn:
Oudergeleding: Henriëtte Ketterink, Hasselt
Personeel: Agnes Visser, Zwolle

De contactpersonen en teamleden zijn graag bereid u inlichtingen te verschaffen over het reilen en zeilen binnen maar ook buiten onze school. Bijvoorbeeld vragen over de methoden die we voor de diverse vak- en vormingsgebieden
op school gebruiken, instandhouding van de school, huisvestingsproblemen, contacten en overleg met het bestuur etc.
De M.R.- en de teamleden zullen u daar een passend antwoord op proberen te geven! U kunt contact opnemen via het telefoonnummer van school. 

Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke MR (GMR) voor het openbaar basisonderwijs van de stichting ‘Op Kop’ ingesteld. Hier worden bovenschools zaken behandeld. Niet elke school is vertegenwoordigd in de GMR.
Er wordt gewerkt met zogenaamde kiesgroepen.

Wet
Het hebben van een medezeggenschapsraad (MR) voor een school is verplicht door de wet. Hierin staat dat een MR moet bestaan uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Voor onze school moet de MR bestaan uit 4 leden, waarvan 2 personeelsleden (personeelsgeleding) en 2 ouders (oudergeleding).
De ouders worden verkozen en benoemd op de jaarlijkse zakelijke ouderavond voor de periode van 3 jaar. 

Bevoegdheden
Een aantal stukken van de school moet verplicht worden voorgelegd aan de MR, zoals de begroting, de formatieberekening, het jaarverslag e.d. De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat de school aangaat en heeft voor sommige onderwerpen instemmingsrecht danwel adviesrecht.
Instemmingsrecht betekent dat het bevoegd gezag geen besluit mag nemen zonder dat de MR heeft ingestemd. Adviesrecht betekent dat de MR advies mag uitbrengen aan het bevoegd gezag. 

Vergaderingen
De MR mag zelf bepalen hoe vaak ze vergadert. Gemiddeld zal dit eens per 2 maanden zijn. Indien er echter instemming danwel advies gegeven moet worden over een onderwerp, kan er een extra vergadering worden ingelast. Bij de vergaderingen kan de directeur (deels) worden uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten.  De personeelsleden en de ouders van de school kunnen vragen een onderwerp of voorstel te agenderen. De voorzitter bepaalt of dit daadwerkelijk gebeurt. De MR vergaderingen zijn openbaar.

Verslag
Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt dat de volgende vergadering wordt vastgesteld. Omdat hier een langere periode tussen kan zitten, zal vrij snel na de vergadering via de Nieuwsbrief worden gecommuniceerd wat in de vergadering is besproken. De verslagen zullen na vaststelling ook op de website worden geplaatst.