2015-verslag sept/okt

2015 verslag april/mei  

GMR
De openbare scholen in de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben ook een GMR, een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op alle of meerdere scholen gezamenlijk. De GMR overlegt met het bevoegd gezag/schoolbestuur en koppelt dit terug met de afzonderlijke MR-en.